Општа акта Републике Србије

Закони и правилници

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену наранџастом бојом.


            :55/2013-3, 101/2017-11, 27/2018-3 (др. закон), 10/2019-3

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године, а примењује се почев од школске 2013/2014 године, односно од 2. септембра 2013. године (види члан 107. Закона).
Министар ће донети подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона у року од две године од дана почетка примене овог закона. Подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењиваће се, ако нису у супротности са овим законом, до доношења подзаконских аката на основу овог закона (види члан 105. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године (види члан 67. Закона – 101/2017-11).

Подзаконски акти за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења наведених прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види члан 66. Закона – 101/2017-11).

Престају да важе одредбе чл. 96–99. Закона даном почетка рада ENIC/NARIC центра у складу Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године. Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења тих прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види чл. 11. и 12. Закона – 10/2019-3).

1.1 Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи: 9/2014-4, 10/2017-22, 31/2017-3, 73/2017-6

1.2 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи: 109/2020-9

1.3 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе: 109/2020-8

1.4 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи: 68/2018-28

1.5 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: 66/201838, 82/2018-6, 37/2019-11, 56/2019-3, 112/2020-5

1.6 Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу: 66/2018-36

Правилник је ступио на снагу 1. септембра 2018. године (види члан 14. Правилника).

1.7 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих: 65/2018-20

1.8 Правилник о ученичким задругама: 31/2018-105

1.9 Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе: 105/2015-30, 50/2016-40, 35/2017-5

1.10 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка: 77/2014-8

________________________

Прописи донети на основу Закона о основној школи: 50/1992-1726, 53/1993-2467 (др. закон), 67/1993-3111 (др. закон), 48/1994-1497 (др. закон), 66/19942259 (УС), 22/2002-1, 62/2003-1 (др.закон), 101/2005-28 (др. закон), 72/2009-66 (др. закон):

1.11 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи: 46/2001-1

1.12 Одлука о промени седишта основних школа у Београду: 36/2002-2

1.13 Одлука о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији: 58/1994-1974, 49/1995-1832, 20/1997-432, 58/1997-1257, 13/1998-293, 23/1998-610, 31/1998-822, 40/1999-682, 24/2000-641, 31/2000-825, 26/2001-11, 56/2001-7, 7/2002-1, 36/2002-2, 50/2002-5, 65/2002-1, 9/2003-1, 76/2003-1, 121/2003-19 (исправка)

1.14 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: 55/2006-3, 51/2007-80, 67/2008-13, 39/2011-36, 82/2012-4, 8/2013-109, 70/2015-89, 81/2017-255, 48/2018-130, 65/2018-20 (др. правилник), 66/2018-38 (др. правилник), 112/2020-5 (др. правилник)

1.15 Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе: 47/1994-1475

1.16 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи: 37/1993-1674, 42/1993-1930

Програми наставе и учења

Основно образовање и васпитање - планови и програми наставе и учења; образовни стандарди; степен и врста образовања наставника и др.

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену наранџастом бојом.
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику: 3/2020-5
 • Правилник о плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 12/2019-19, 3/2020-5 (др. правилник)
 • Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6,6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58, 16/2022-2, 13/2023-470, 14/2023-407
 • Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20,7/2021-671, 1/2023-1, 13/2023-458
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно балетско образовање и васпитање: 7/2019-1
 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе: 5/2019-363,16/2020-1
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање: 5/2019-173, 9/2020-231
 • Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60,6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42, 16/2022-2, 13/2023-460, 14/2023-399

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 29. јануара 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 1/2020-1).

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 1. јула 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 6/2020-99).

Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 9. августа 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 8/2020-597).

Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 7. јула 2021. године, а примењује се почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 5/2021-4).

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 17/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 13. новембра 2021. године, а примењује се почев од школске 2022/2023. године (види члан 2. Правилника – 17/2021-42).

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 13/2023) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 1. септембра 2023. године, а примењује се почев од школске 2023/2024. године (види члан 2. Правилника – 13/2023-460).

 • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1,6/2020-1, 7/2022-1, 13/2023-457
 • Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања: 18/2018-1, 13/2023-469
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом: 17/2018-1, 6/2020-202, 4/2023-32
 • Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1,5/2021-1, 13/2023-457
 • Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3,6/2020-94, 17/2021-1, 16/2022-1, 13/2023-458, 14/2023-384

Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 31. августа 2018. године, а примењује се почев од школске 2018/2019. године (види члан 4. Правилника).

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 17. априла 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 1. јуна 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 6/2020-94).

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 17/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 13. новембра 2020. године, а примењује се почев од школске 2022/2023. године (види члан 2. Правилника – 17/2020-1).

Правилник о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 13/2023) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 1. септембра 2023. године, а примењује се почев од школске 2023/2024. године (види члан 2. Правилника – 13/2023-458).

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања:13/2018-26
 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1,16/2022-1, 1/2023-79 (исправка), 13/2023-455, 14/2023-383
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи: 18/2013-1, 2/2017-6, 9/2019-263,1/2020-125, 9/2020-231, 18/2020-5, 16/2022-3
 • Правилник о наставном плану и програму за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 2/2013-17, 12/2019-4
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи: 11/2012-17, 18/2013-8, 7/2020-369, 8/2020-597, 14/2022-9
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-7
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-1
 • Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво: 5/2011-141
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-129
 • Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-124
 • Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању: 1/2011-1, 1/2012-1, 1/2014-1, 12/2014-1, 2/2018-1, 3/2021-54, 14/2022-49, 4/2023-1, 5/2023-5 (исправка)
 • Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања: 5/2010-21
 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања: 5/2010-4
 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања: 2/2010-13, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-7, 5/2014-85, 11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/2018-64, 10/2019-1, 3/2020-4

Правилник о измени Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник 11/2016), ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” , односно 3. септембра 2016. године и примењује се од школске 2019/2020. године. Ученици који у школској 2016/2017. години похађају осми разред, стичу образовање по наставном програму предмета „Информатика и рачунарство” који је био на снази до ступања на снагу овог правилника (види чл 2. и 3. Правилника – 11/2016-586).

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за осми разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-64).

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 10/2019-1).

Правилник о измени и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 30. маја 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 3/2020-4).

 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:2/2010-1
 • Правилник о Програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 9/2009-1
 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања: 6/2009-1, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-1, 11/2016-461, 11/2016-584, 12/2018-55, 3/2019-189, 12/2019-1, 3/2020-4
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе: 7/2008-28
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне школе: 6/2008-1
 • Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања: 5/2008-1, 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-24, 5/2014-3, 5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1, 12/2018-46, 3/2020-4
 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:2/2008-24
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред основне школе: 2/2008-1
 • Правилник о наставном плану и програму основног балетског образовања и васпитања: 18/2007-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне школе: 7/2007-1
 • Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања: 6/2007-1, 2/2010-5, 7/2010-9 (др. правилник), 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-18, 4/2013-177, 11/2016-364, 11/2016-580, 6/2017-7, 8/2017-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 15/2018-77 (др. правилник)

Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм за пети разред основног образовања и васпитања, даном ступања на снагу Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 15/2018), односно 31. августа 2018. године (види члан 3. Правилника – 15/2018-77).

 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:15/2006-1
 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању и васпитању:12/2006-1
 • Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања: 3/2006-4, 15/2006-1 (др.правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-12, 11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577, 7/2017-1, 12/2018-27

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за четврти разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-27).

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне школе: 15/2005-49
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 15/2005-47
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 9/2005-18
 • Правилник о наставним плану и програму предмета Верска настава за пети разред основне школе: 9/2005-9
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 2/2005-16
 • Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања: 1/2005-1, 15/2006-1 (др. правилник),2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-1 (др. правилник), 7/2010-4, 3/2011-124 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 12/2018-18

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за трећи разред, који се примењује почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-18).

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 23/2004-24
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред основне школе: 23/2004-14
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 20/2004-3
 • Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања: 10/2004-1,20/2004-1, 1/2005-81, 3/2006-1, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-6, 7/2010-1, 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-8, 4/2013-181, 14/2013-1, 5/2014-1, 11/2014-1, 11/2016-168, 11/2016-573, 6/2017-5, 12/2018-9

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за други разред, који се примењује почев од школске 2019/2020. године. (види члан 2. Правилника -12/2018-9).

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 11/2012-1, 15/2013-9,2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75, 18/2021-1, 1/2022-1, 2/2022-653, 5/2022-31, 6/2022-1, 10/2022-505, 15/2022-3, 16/2022-2, 7/2023-1
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи: 11/2012-7, 15/2013-10, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 11/2017-179, 16/2020-22, 3/2021-55,7/2023-1
 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и француском језику у основном образовању и васпитању: 6/2004-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 10/2003-64
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за други разред основне школе: 8/2003-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред основне школе: 5/2001-14
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника Верске наставе за први разред основне школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа Верску наставу: 5/2001-13, „Службени гласник РС“, број 93/2004-1 (др.правилник)
 • Правилник о наставном плану и програму огледа италијанског језика као обавезног предмета за основну школу:4/2001-13
 • Правилник о плану и програму оспособљавања наставника који остварују предметну наставу од V до VIII разреда основне школе и у школама за средње образовање ученика ометених у развоју: 3/1998-55
 • Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за време непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредних прилика: 21/1997-1
 • Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу: 19/1997-4
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у школи за основно и средње образовање „Вожд” у Београду: 11/1997-186, 3/2005-6, 4/2009-10, 2/2017-6
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи: 2/1992-9, 2/2000-9

Образовање одраслих

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену наранџастом бојом.
 1. Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета: 5/2014-15
  Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета (“Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, број 5/2014) је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 18. јула 2014. године, а примењиваће се од школске 2014/2015. године (види члан 2. Правилника – 5/2014-15).
 2. Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих: 13/2013-122, 18/2013-7
 3. Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих: 13/2013-1
 4. Правилник о програму огледа обука одраслих: 2/2009-1

Уџбеници - каталози и правилници

Да отворите каталог/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену наранџастом бојом.

Листу одобрених уџбеника и додатних наставних средстава можете погледати на страници:
 1. Каталог
 2. Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/2021. годину
 3. Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 4. Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 5. Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
 6. Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
 7. Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
 8. Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 9. Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
 10. Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)
 11. Каталог уџбеника (који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године)
 12. Извод из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2015/2016. годину
 13. Извод из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2015/2016. годину
 14. Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама
  равилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. маја 2016. године, а примењује се од школске 2016/2017. године (види члан 4. Правилника).
 15. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за VII разред основног образовања и васпитања
 16. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за шести разред основног образовања и васпитања
 17. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за I, II, III, IV и V разред основног образовања и васпитања
 18. Правилник о плану уџбеника

Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, односно 9. јула, а примењује се од школске 2016/2017. године (види члан 4. Правилника).
Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника (“Службени гласник РС”, број 11/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник”, односно 23. августа 2019. године. Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за први, други, пети и шести разред и план уџбеника за седми разред за предмете: „Техника и технологија”, „Информатика и рачунарство” и „Физичко и здравствено васпитање”, примењује се почев од школске 2019/2020. године. Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за трећи и седми разред примењују се почев од школске 2020/2021. године, а одредбе које се односе на план уџбеника за четврти и осми разред примењују се почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 11/2019-206).