Функционално основно образовање одраслих – ФООО

Функционално основно образовање одраслих – ФООО

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих.

ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.

Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке.

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање одраслих.

Школски тим који реализује програм основног образовања одраслих чине, наставници, стручни сарадници, директор и андрагошки асистент, који су посебно обучени кроз обавезни програм обуке за остваривање програма основног образовања одраслих.

Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана.

У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих.

Подршка наставницима у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и обуку (дидактичко методичка упуства за наставнике и водиче и материјале за учење и подучавање за наставнике и полазнике).

Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу од 2012. године спроводи Програм ФООО и представља једну од малог броја основних школа, заправо једна од 65 основних школа која реализује програм за одрасле.  Уз непрекидну и свеприсутну помоћ партнера из локалне заједнице, сарадњу са средњим стручним школама, као и Националном службом за запошљавање, радимо на социјалној укључености одраслих која представља основну друштвену потребу. 
ФООО је имплементиран као део јединственог система образовања и обезбеђује одраслима  стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Настава траје се одвија у три образовна циклуса, у три школске године: I циклус од 1. до 4. разреда, II циклус 5. и 6. разред и III циклус 7. и 8. разред.

Први образовни циклус  

Први деоДруги део
Српски језикСрпски језик
МатематикаМатематика
 Дигитална писменост
 Енглески језик
 Основне животне вештине

Други образовни циклус 

Први деоДруги део
Српски језикСрпски језик
МатематикаМатематика
БиологијаБиологија
ИсторијаИсторија
ГеографијаГеографија
Одговорно живљење у грађанском друштвуОдговорно живљење у грађанском друштву
Дигитална писменостДигитална писменост
Енглески језикЕнглески језик
 Физика
 Хемија
 Предузетништво

Трећи образовни циклус 

Први деоДруги део
Српски језикСрпски језик
МатематикаМатематика
БиологијаЕнглески језик
ИсторијаОдговорно живљење у грађанском друштву
ГеографијаДигитална писменост
ФизикаПредузетништво
ХемијаПримењене науке
Енглески језикОбуке
Одговорно живљење у грађанском друштву
Дигитална писменост
Предузетништво

Право уписа и похађање наставе по прилагођеном програму имају сви старији од 15 година који нису завршили основну школу. Сви незапослени полазници у евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) похађањем наставе остварују право на рефундацију трошкова превоза.
Након завршеног трећег циклуса, полазници полажу завршни испит по програму који је прописан Законом о образовању одраслих. Уколико полазник након завршеног трећег циклуса има мање од 17 година, стиче право на упис у средњу школу као редован ученик уз афирмативне мере за упис.
Они који не испуњавају претходно поменути услов могу да наставе школовање као ванредни ученици или стекну прве квалификације кроз обуке за једноставнија занимања.
Настава се одвија у поподневним часовима, са почетком од 17:30 часова.
За додатне информације у вези са одвијањем наставе, као и пријавом обратити се путем телефона или школског мејла.

 

Материјали за наставнике и полазнике: