ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

PLAN I PROGRAM RADA DIREKTORA u 2018/19


I PROGRAMIRANjE

1. Učešće u izradi idejne skice programske strukture rada škole (združivanje pojedinca i grupa programera u izradi programa)

2. Izrada mesečnog plana poslova škole i plana direktora

 

II ORGANIZATORSKA FUNKCIJA

1. Postavljanje organizacije rada (raspored rada, prijem stranaka, učenika i slično)

2. Razrada ovlašćenja svih rukovodnih mesta u školi

3. Učešće u razradi i definisanju informacionog sistema u funkciji efikasnije organizacije rada škole


III RUKOVODNA FUNKCIJA

Upoznavanje propisa na kojima se zasniva rukovođenje i upravljanje
Upoznavanje ličnosti pojedinaca, njihovih teškoća u cilju individualizacije rukovođenja
Priprema sednica stručnih i upravnih organa škole.

IV EVALUATORSKA FUNKCIJA

1. Učešće u izradi programa vrednovanja rada škole i njegovoj realizaciji

2. Organizacija izrade instrumenata za :

– praćenje pripremanja nastavnika za nastavu

– saradnja sa roditeljima

– usavršavanje nastavnika

– vrednovanje rada stručne službe škole

– instrumenti za vrednovanje časova

V PEDAGOŠKO – INSTRUKTIVNA FUNKCIJA

 

1. Ukazivanje pedagoško instruktivne pomoći u izradi didaktičkog materijala

2. Primena sačinjenih instrumenata u sagledavanju didaktičko-metodičke zasnovanosti časova

3. Iniciranje stručnih službi i stručnih timova u izradi projekata i njihove realizacije

Direktor škole imaće stalan uvid u materijalno poslovanje škole, starajući se da se sredstva koriste racionalno .

Pored navedenih poslova, obavljaće i druge vezane za saradnju sa drugim školama .

Nevena Šimšić, direktor

 

1.Prisustvo aktivima Direktora

-sastanak za praćenje tehnoloških viškova

-sastanak -.prezentacija novog pravilnika o finansiranju ustanova u obrazovanju

-sastanak -prezentacija rada ZUOV-a

-sastanak sa perdstavnicima Gradske uprave za saobraćaj radi regulisanja mesečnih karata

-sastanak sa predstavnicima Omladinskih radnih organizacija, Dečijih novina i Kreativne školice

-sastanak sa izdavačkim kućama , predstavljanje novih udžbenika za prvi i peti razred

-sastanak povodom saradnje sa kulturnim institucijama


2.Održavanje sednica stručnih organa škole (Nastavničkih veća, Pedagoškog kolegijuma , Tima za Razvojno planiranje , Timu za sprečavanje nasilja, Timu za razvojno planiranje )

Organizoovanje rada i saradnja sa Timom „Druga šansa”


3. Saradnja sa roditeljima

-sastanak sa roditeljima M.M. 8 .razreda koji je prešao iz druge škole radi saniranja posledica pretrpljenog nasilja i konktuiran rad sa roditeljima i učenikom

-prisustvo i saradnja sa Savetom roditelja

-individualni prijemi roditelja radi rešavanja problema

– Kupoprodajni vašar u holu škole 11.10 .2017. (Dečja nedelja)

-radionice za prijem prvaka 13.12.2017. godine „Raspevana škola”

-organizacija Novogodišnje priredbe za učenike mlađih razreda 29. I 30.12.2017.

-Dan bez duvanskog dima, radionica za učenike i roditelje 19.01.2018.

-prijem prvaka 1.9.u 17 časova

-Prodajna izložba 18.04.2018.


4.Sastanci sa patnerima

Centrom za socijalni rad –

-sasatanak sa Timom Centra za socijalni rad radi definisanje Plana podrške učenicima koji su socijalno ugroženi

-sastanak radi prikupljanja polaznika u okviru FOO

-obaveštavanje u slučajevima porodičnog nasilja

Nevladinim organizacijama

-RICOM

-na prikupljanju polaznika u okviru FOOO

-na sprovođenju inovativnih časova romskog jezika u boravku 1. I 2. Razreda iBaljkovcu

-prisustvo učenika iz boravka 1.razreda izložbi u Američkom kutku povodom Dana Roma

-prisustvo svečanoj dodeli svedočanstaava u okviru FOOO

..prisustvo na svečanoj akademiji povodom Svetog Save i Dana škole

-dodela paketića za učenike iz isturenih odeljenja 12.01.2018.

„Info dan!- 07.03. 2018. (organizovanje Dana Roma)

-sasatanak povodom Dana roma 02.04.2018.

-ROMANIPEN-om

–na prikupljanju polaznika u okviru FOOO

-na prikupljanju dokumentacije za učenike u reemisiji

Sportskim društvima

-organizovanje rukometnog turnira u decembru 2017 Ž(RK Radnički 1964

-prisustvo na otvaranju karate evropskog takmičenja u maju 2018

-pokretanje sonivanja tj oživljavanja streljačkog drupštva „Milorad Đorđević Uča”

-prisusvo sastanku OO KK „Kraguj „ radi organizovanja evropskog prvenstva u karateu 24.01.2018.

Crvenim krstom

-organizacija dogovora opremanja školske kuhinje

-podrška učešće na konkursima „Krv život znači”, „Skolioza”, „Tuberkuloza”, u raznovsnim konkursima

-20.09.2017. prezentacija Crvenog krsta 1. I 2. Razredu

-25.09.2017. predavanje za predškolce

-edukacija u Crvenom krstu za učenike 7. Razreda 22.12.2017.

-obuka učenika 4. Razreda za prvu pomoć

 

Patronažnom službom Doma zdravlja

– Predavanje o bulimiji 13.11.2017.godine dr Ilić

– Tribina o dijabetesu 03.11.2017. dr Žubrinić

– Pšredavanje „Reci ne nasilju” 21.03.2018.

– Predavanje „Zdrava ishrana” 22.03.2018.

Mesnom zajednicom

-organizacija održavanja školskog dvorišnog prostora

-prisustvo svečanostima u školi

Vojnim organizacijama

-poseta predstavnika RZ „Medna” našim svečanostima

-promocija vojne škole 01.03.2018.

Crkvom i Eparhijom šumadijskom

-organizacija odlaska učenika na crkvenu liturgiju

-organizacija poseta učenicima sa verske nastave okolnim manastirima (Lipar )

-organizovanje svečane liturgije u školi (za zainteresovane učenike i nastavnike)m sa prigodnim programom

-prisustvo obeležavanju Gospojinskih svečanosti

Saradnicima iz oblasti bezbednosti

-septembar- orgaizacija predavanja programa „Osnovi bezbednosti dece -u saradnji sa dva Ministarstva-provete, nauke i tehnološkog razvoja i untrašnjih poslova

-remont kotlova za početak grejne sezone (oktobar)

Policijskom upravom-

prisustvovanje tribini „Ostvarivanje i unapređenje bezbednosti upčenika u školama” u Drgoj kragujevačkoj gimnaziji 08.09.2015.godine, od 10-14 časova, sa analizom stanja, definisanjem potencijalnih bezbedonosnih rizika, i davanjem smernica za dalji rad , ѕa sve direktore škola i koordinatore Timova za bezbednost u školama

18.09.sastanak sa školskim policajcem i definisanje saradnje u 2015/16

07.10.sasatanak sa predstavnicima PU radi definisanja predavanja prema GPRŠ-u (narkomanija, trgovina ljudima, verske sekte, zloupotreba dece na internetu)

Gradskim većem i upravama

-11.09.2017.sasatanak u Gradu Krag.povodom plana saradnje sa kulturnim institucijama

-19.09.2017. sastanak u Školskoj upravi povodom problema sa učenikom D.P.

-organizovanja sastanka sa prosvetnim savetnikom oko izrade oblasti samovrednovanja oblast ETOS i pojašnjenje uputstava novog Pravilnika o samovrednovanju

-prijem u Upravnom okrugu 21,.12.2017.

-izrada finansijskog plana (sa rebalansom ) 17.01.2018.

-inspekcijski nadzor 19.’02.2018.

-inspekcijski nadzor 22.02.2018

-obuka nastavnika za prvi i peti razred 05.06-.2018.

-poseta savetnika radi izrade novog školskog programa i osnivanja Timova 16.03.2018.

-poseta prosvetne inspekcije 29.03.2018.

 

5.Pedagoško-instruktivni rad (praćenje časova)

-oktobar 2 časa, geografija „ Geografska mreža”, istorija „Kraljevina Srbija”

-novembar 5 časa istorija timski čas „ O Miroslavljevom jevanđelju”, 3 časa iz srpskog jezika mlađi razredi -„ Glas i pisana slova C i Nj”, „Marko Kraljević i orao” i „jezička vežba, izgovor glasova”, 1 iz matematike „Zadaci sa dve operacije”

Decembar – 4 časa po IOP-u, mlađi razredi „Red reči u rečenici”, stariji razredi „Priprema za polugodišnji test”, mlađi razredi „Množenje broja 10 i brojem 10 i množenje broja 100 i brojem 100″, stariji razredi „Svojstva sabiranja racionalnih brojeva „

Januar-2 časa u isturenim odeljenjima -srpski i matematika „Šuma pod snegom „ i „Sabirci i zbir” a u D. Sabanti „Naše pesme i priče” i „Množenje višecifrenog broja”

Februar – 3 časa biologija „Plod, delovi ploda ,raznovrsnost plodova”, fizika-„Vezivanje otpornika potrošača” , istorija i verska nastava „Kosovski boj”

Mart – 2 časa srpski „Prva Ognjanova brazda” , engleski jeziki What; the weather like?

April- 2 časa likovna kultura „Realni oblici u nerealnim oblicima” i informatika „Pajton, skupovi, torke i rečnici”

Vanredne posete:

Baljkovac , odeljenska zajednica 5/3 , polaganje ispita za licencu (Anđelka Rakonjac)


Obuke i treninzi,tribine, stručne posete, seminari ,saradnja sa drugim školama

-08.09.2017,.sastanak sa predstavnicima PU radi definisanja predavanja u okviru programa „Osnovi bezbednosti dece”

-29.09.2017. organizovanje izložbe u CSU Kragujevac (učenici 4.razreda)

28.09.2017. srpsko ruski festival u OŠ „Sveti Sava” Kragujevac

28.09.2017. poseta čeških studenata Učeničkom parlamentu naše škole

10.10. 2017. Poseta Udruženja studenata sa hendikepom i predavanje u 2.razredu

-Dan škole Prva tehnička 19.10.2017.

-22.10.2015. Dan škole „21.oktobar”

.seminari „Formativno ocenjivanje” 23.11. 2017 i 30.11.2017.

-seminar „Škola otvorena roditeljima”

-22.12.2015.Dan škole „Treći kragujevački bataljon”

-22-.12.2017. poseta školi „Prva tehnička škola „ u okviru profesionalne oruije ntacije”

-.poseta školi „Vukašin Marković” radi promocija Društva osoba sa autizmoim 16.11.2017.

– seminar „Informatičke mrvice” 17.11.2017.

-seminar „Tehnike pribavljanja dopunskih finansijskih sredstava za razvoj obrazovne ustanove”, CSU 24.11.2017.

-prisustvo Danu škole „Miloje Simović” 14.12.2017.

-odlazak i organizacija odlaska na Sajam nauke 15.12.2017.godine

-01.02.2018. Dan seminara

27.03.2018. Dan škole OŠ „Dragiša Mihailović”

-24.03..2018. seminar „Ambijentalna nastava”

-27.03.2018.sajam obrazovanja u Kragujevcu na Šumadija sajmu

18.4.2018. Dan škole u „Svetozar Marković”

19.04.2018. Dan škole u „Živadinka Divac”

30.03 2016.učešće u organizaciji opštinskog takmičenja u izražajnom čitanju

12.05. 2018 Prisustvo književno umetničkoj večeri povodom Dana škole

11.05. Dan škole „Stanislav Sremčević”

11.05.2018. Dan škole „ Moma Stanojlović”

15.5. 2018. Organizacija Dana škole

30.5.2018. prisustvo Danu škole u „Drugoj tehničkoj

-poseta moskovskoj skoli 1279 od 2-7 juna 2018.

-30.05.2018. Radionica o inkluziji u oš „Vukašin Marković”

23.06. smotra Gružanskih učitelja

13.6.2018obuka za završni ispit

14.06. Dan škole u OŠ „Milutin i Draginja Todorović”

02.07.konferencija Erazmus + (Niš)

-odobren seminar „Vannastavne aktivnosti ogledalo škole” 04.07.2018.


Sastanci sa predstavnicima iz medija

– Gostovanje na radiju „Zaštitimo svoju decu” 26.10.2018. godine

– -„Sportom protiv dijabetesa”, saradnja sa fudbalskim klubom i edukativna tribina

– -organizacija promocije Muzučke škole u Kragujevcu 17.11.2017.

– -organizovanje koncerta „Novi logos” za kupovinu didaktičkog materijala za učitelje

– -prisustvo koncertu KUD „Dukati” 24.12.2017.

– -prezentacija izdavačke kuće Klet 09-.01.2018. (izbor udžbenika, digitalni dodaci, čitalački klub…)

– Promocija knjige pesama Nikole Stojanovića 24.01.2018.

– -okrugli sto „Romi i romski jezik” 30.01.2018.

– -regionalna smotra lutkarstva 17.03.2018.

– Prezentacija izdavačke kuće „Bigz” 26.04.2018.

– -promocija Muzičke škole 08,,05.2018.

– -gostovanje na radiju „Zalotousti” 23.05.2018.

– Objavljen rad u prosvetnom preglesu i KG novinama o poseti ruskoj pkoli 25.05.2018.

– -29.05. 2018. Poste OŠ „Natalija Nana Nedeaković” prijem zahvalnica za saradnju skajp časova i sekcijom Đaka reportera

– Godišnjica RK kluba Radnički 1964 08.06.2018.

– Svečana liturgija -11.06.2018.

 

Izveštaj sastavila Nevena Šimšić

Direktor

 

27.08.2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.